Stichting

CIDZ

De statutaire doelstelling van de Stichting Compliance in de Zorg (hierna: CIDZ)

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit van de gezondheidszorg door bevordering van een goede compliance bij zorginstellingen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Werkzaamheden CIDZ

CIDZ wil haar doelstelling verwezenlijken door het instellen en bijhouden van een Register voor Compliance Officers in de Zorg (RCOZ), het op peil houden van het kennisniveau van de compliance officers door voor continuering van de inschrijving in het register de geregistreerden te verplichten tot het behalen van studiepunten in het kader van Permanente Educatie (‘PE-punten’), eisen voor accreditatie te stellen aan opleidingen voor compliance officers in de zorg en het stimuleren van onderzoek en onderwijs op het gebied van compliance in de zorg door (bijvoorbeeld) het uitreiken van een scriptie/publicatieprijs en/of het financieren van één of meer leerstoelen en/of promotieplaatsen.

 

Stimulerings prijs

CIDZ streeft naar het stimuleren van kennisdeling en kwaliteit zo vroeg mogelijk in de carrières van zorgprofessionals door onderwijsprojecten te ondersteunen met een scriptieprijs. Daarnaast onderzoeken wij momenteel de mogelijkheid om een ‘publicatieprijs voor promovendi’ uit te loven voor een proefschrift of andere publicatie die relevant is voor compliance in de zorg. Voorts willen wij ons netwerk inzetten om dergelijke publicaties verder bij professionals onder de aandacht te brengen of gepubliceerd te krijgen.

Bestuur

Wilco Oostwouder, voorzitter

Programmaleider van de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg, oprichter van de Stichting Compliance in de Zorg (CIDZ) en redacteur en medeauteur van het Handboek Compliance in de Zorg. Voorts ben ik advocaat bij Loyens & Loeff, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en in het bijzonder in corporate governance en was ik van 2002 tot 2021 hoogleraar Bedrijfsfinancieel recht aan de Universiteit Utrecht.

Goede zorg vereist goed bestuur en toezicht van zorgorganisaties. Dit kan alleen gewaarborgd worden indien het bestuur ‘in control’ is. Daarbij is een goede compliance essentieel! Ik heb er veel plezier in om samen met drie enthousiaste medebestuursleden (Segrun, Diek en Peter) van de CIDZ een goede compliance bij zorginstellingen te stimuleren.

Segrun Monsma, secretaris

 Enthousiaste deelneemster van de Registeropleiding Compliance Officer in de Zorg in 2020 en 2021. Inmiddels tevens als docent betrokken bij de opleiding voor het onderdeel “Hoe start ik een Compliance Programma binnen een instelling”. Door mijn jarenlange consultancy ervaring zie ik een absolute toegevoegde waarde in het op orde hebben van Compliance. Dit geeft structuur en overzicht aan een instelling omdat zij het vertrouwen krijgen dat ‘verantwoord handelen’ binnen de instelling is ingebed.

Als secretaris voor CIDZ mag ik mijn steentje bijdragen de kwaliteit van de gezondheidszorg te bevorderen door Compliance in de Zorg te stimuleren.

Peter de Vries, penningmeester

Compliance als onafhankelijke afdeling direct geplaatst onder de algemene directie is van groot belang. Vergeleken bij mijn beginstappen als functionaris in de sector zie ik dat permanente vernieuwing en onderhoud van kwaliteit bij Zorg-organisaties steeds belangrijker wordt in deze tijd van snelle ontwikkelingen op velerlei gebied.

Ook het overzicht hierover houden is een absolute must. 

Ervaring in de Zorg op top niveau bij Cure (5 ziekenhuizen van klein tot heel groot) en Care (verpleeghuizen en thuiszorg) en toeleverende instituten zoals laboratoria.

Verder in bedrijfsleven en overheid veel projecten gedaan.

Op dit moment werk ik op thema’s van Creativiteit en Innovatie vanuit 4 universiteiten bij alle typen organisatie en in heel breed gebied.

Diek van Laarhoven-ten Hoonte, registratie en controle

Compliance is een belangrijke pijler binnen een zorgorganisatie. Met als achtergrond een combinatie van juridische ervaring als advocaat en bij banken en daarna meer praktische rollen in de zorg vind ik het raakvlak tussen regelgeving en bedrijfscultuur boeiend terrein. Door betrokken te zijn bij opstartende zorginitiatieven is compliance in mijn ervaring bepaald geen abstract begrip maar in combinatie met governance- en kwaliteitsvereisten meer een praktisch draaiboek.

Ik zie voor Stichting CIDZ en het daaraan gekoppelde RCOZ een belangrijke rol weggelegd in het inzichtelijker en toegankelijker maken van alle normenkaders en wet- en regelgeving waar een zorginstelling compliant aan wil en moet zijn om goede en verantwoorde zorg te leveren. Als een waarborg van kwaliteit van en als een kennisbron voor de professionals die zich bezighouden met compliance in de zorg. Daar zet ik mij als bestuurslid graag mede voor in.

Beloningsbeleid

Het bestuur meent gezien de doelstellingen van CIDZ dat zij haar bestuurswerkzaamheden op een pro Deo basis kan uitvoeren, zij ontvangen daarom slechts een niet bovenmatig vacatiegeld en een vergoeding van de door hen gemaakte onkosten maar geen beloning.

Algemene

informatie CIDZ

E-mail - bestuur@rcoz.nl

Telefoon - 06 229 38 313

KvK - 67487386

Stichting

CIDZ

compliance in de zorg