Hoofdlijnen beleidsplan Stichting CIDZ

ANBI-aanvraag

De Stichting Compliance in de Zorg (hierna: CIDZ) zal de belastingdienst verzoeken te bevestigen dat zij kan worden aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen (‘algemeen nut beogende instelling’). CIDZ kan dan gelden vrij van erfbelasting en schenkbelasting ontvangen, mits overeenkomstig de doelstelling van de Stichting.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: bevordering van de kwaliteit van de gezondheidszorg door bevordering van een goede compliance bij zorginstellingen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.

Werkzaamheden CIDZ

CIDZ wil haar doelstelling verwezenlijken door het instellen en bijhouden van een register voor Compliance Officers in de Zorg, het op peil houden van het kennisniveau van de compliance-officers door voor continuering van de inschrijving in het register de geregistreerden te verplichten tot het behalen van studiepunten in het kader van Permanente Educatie, (‘PE-punten’), eisen voor accreditatie  te stellen aan opleidingen voor Compliance Officers in de Zorg en het ondersteunen van onderzoeks- en onderwijsprojecten, stimuleren van onderzoek en onderwijs op het gebied van Compliance in de Zorg door (bijvoorbeeld) het uitreiken van een scriptieprijs en/of het financieren van één of meer leerstoelen en/of promotieplaatsen.

Om haar doelstelling te kunnen bereiken acht het bestuur het noodzakelijk dat de kaders worden uitgezet waarbinnen de voornoemde activiteiten zullen worden verricht. In dit verband zal het bestuur op korte termijn de volgende reglementen opstellen:

  1. Reglement voor registratie in het register voor Compliance Officers in de Zorg (‘Registratiereglement’);
  2. Reglement voor de Permanente Educatie (‘PE-reglement’);
  3. Reglement voor accreditatie van toelatings- en nascholingsopleidingen voor Compliance Officers in de Zorg (‘Accreditatiereglement’);
  4. Reglement voor de Compliance in de Zorg scriptieprijs: “CIDZ-scriptieprijs” (‘Scriptiereglement’).

Tevens zal het bestuur op korte termijn de tekst van de algemene voorwaarden (o.a. voor registratie en accreditatie)  vaststellen. Zodra er voldoende middelen zijn verworven om onderwijs- en/of onderzoeksprojecten te steunen, zal het Reglement voor toekenning van financiering voor onderzoeks- en onderwijsprojecten, waaronder leerstoelen en promotieplaatsen worden opgesteld;

Fondsenwerving

Om haar doelstelling te kunnen bereiken, is CIDZ afhankelijk van giften. CIDZ poogt bedrijven en particulieren te bewegen schenkingen te doen aan CIDZ. CIDZ staat open voor alle donateurs die de doelstellingen van CIDZ een warm hart toedragen, dit kunnen ook andere rechtspersonen zijn.

Fondsenbeheer/besteding/uitkering

Ontvangen gelden worden op een conservatieve wijze dienen te worden beheerd. Daartoe zullen te ontvangen gelden steeds worden aangehouden op een rekening bij een Nederlandse bankinstelling.

De uitkeringen die door CIDZ worden gedaan kunnen de vorm hebben van een eenmalige gift, dan wel van een langjarige uitkering. Het bestuur wenst zich niet op voorhand vast te leggen op een vaste vorm van aanwending tenzij dit een voorwaarde is van de betrokken donateur en het bestuur dit in overeenstemming acht met het door CIDZ beoogde doel en het algemeen belang.

Beleidsvoornemens periode 2017-2021, feitelijke activiteiten

Op korte termijn zal de CIDZ een openbaar register voor Compliance Officers in de Zorg instellen. Dit register zal via de website van de CIDZ (www.RCOZ.nl) toegankelijk zijn.

Voorts zal de CIDZ een scriptieprijs instellen op het gebied van Compliance in de Zorg en zal het bestuur zich toeleggen op het opstellen van de hiervoor genoemde reglementen. Ook heeft het  CIDZ het voornemen om organisaties, stichtingen of onderzoeks- en/of onderwijsprojecten financieel te ondersteunen. Alvorens dergelijke steun te verlenen zal CIDZ zich verdiepen in de doelstellingen, werkwijzen en resultaten van de te ondersteunen instellingen of het te ondersteunen project.

Staat van baten en lasten van de Stichting CIDZ 2017

De Stichting Compliance in de Zorg (hierna: CIDZ) had in 2017 alleen lasten. De activiteiten werden gefinancierd met een niet opvorderbare lening. In 2018 zal CIDZ baten ontvangen in de vorm van een vergoeding voor de accreditatie van de Registeropleiding Compliance in de Zorg.